Zavarovanje študenta v okviru obvezne prakse v letu 2024


V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04, 100/13, 54/22 – ZUPŠ-1 in 102/23) mora fakulteta sodelovati z delodajalci, ki izvajajo praktičen del izobraževanja. Fakulteta, delodajalec in študent sklenejo pogodbo o praktičnem izobraževanju s študijskim programom. Na podlagi prve točke 17. člena Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23) (v nadaljevanju ZZVZZ) so za poškodbe pri delu in poklicne bolezni zavarovani študenti pri praktičnem delu. Pravilno je, da študenta prijavi v zavarovanje delodajalec. Za študente se prispevek za zavarovanje glede poškodbe pri delu in poklicne bolezni plačuje v pavšalnem znesku. V skladu s 55. členom ZZVZZ se za študente plača prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,30%, ki znaša od povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v letu 2024 v višini 6,63 EUR. Tovrsten prispevek se plačuje ne glede na to, ali je delodajalec izplačal nagrado študentu ali ne.

 

 

Zavarovanci iz 15. člena ZZVZZ in po njih zavarovani družinski člani iz 20. člena ZZVZZ plačujejo prispevek po stopnji 6,36 % tudi od dohodkov iz drugega pravnega razmerja, na podlagi katerega niso zavarovani na podlagi delovnega razmerja, ampak v okviru praktičnega dela, kar določa prvi odstavek 15. člena ZZVZZ, prejetih na podlagi opravljenega dela oziroma storitev, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino ter gre za praktično delo študenta višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij, kar določa 6. točka 17. člena ZZVZZ.

 

 

Osnova za plačevanje prispevkov od dohodkov na podlagi 55. a člena ZZVZZ je vsak posamezen prejet dohodek, če ni oproščen dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi zakona, ki ureja dohodnino. Zakon o dohodnini določa, da se dohodnine ne plačuje kadar gre za prejemek študenta, ki ga študent prejme za polni učni ali študijski čas, v zvezi z usposabljanjem na podlagi posebnih predpisov, in sicer iz proračuna ali sklada, ki je financiran iz proračuna (razen kadrovskih štipendij) in od navedenih prejemkov, ki jih financira tuja država ali mednarodna organizacija oziroma izobraževalna, kulturna ali znanstveno-raziskovalna ustanova, razen prejemkov, ki so prejeti kot nadomestilo za izgubljeni dohodek ali v zvezi z opravljanjem dela oziroma storitev.

 

 

V obravnavanem primeru je dohodek nagrada, ki jo prejme študent pri praktičnem delu, pri čemer pa se v osnovo za izračun dohodnine všteva znesek, ki presega znesek določen s strani vlade, torej znesek, ki presega 15 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, kar s 01.03.2024 znaša 333,14 eur, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, preračunane na mesec. Po mnenju FURS-a zapisano pomeni, da ne gre za izrecno pravno podlago na podlagi katere bi šlo za dohodek pri katerem se določi osnova za plačilo prispevkov kakor velja za dohodnino. Navedeno pomeni, da je s prispevkom za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % obremenjen celoten dohodek.

 

Za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, so obvezno zavarovani študenti pri praktičnem pouku. Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačujejo višje in visoke šole v letnem pavšalnem v znesku 13,88 eura za študente pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne prakse, ki zahtevajo oziroma organizirajo opravljanje takega dela.